Print

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ Pycnometer

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ Calibrated to Gay Lussac ยี่ห้อ Glassco

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ

ขวดหาความถ่วงจำเพาะจีน

 

รายละเอียด

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ (Pycnometer หรือ Specific gravity bottle) ใช้สำหรับหาความถ่วงจำเพาะของเหลว หรือ ของแข็งที่อยู่ในรูปแบบผงหรือสามารถบดเป็นผงได้ ใช้ร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาความถ่วงจำเพาะได้อย่างแม่นยำ ผลิตตามมาตรฐาน ISO 3507 (เฉพาะสินค้ายี่ห้อ Glassco)

 

Product Name Capacity
(ml)
Tolerance
+/-(ml)
Price
Pycnometer

ยี่ห้อ Glassco / จีน
25
2.0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
50 3.0
100 3.0

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ไฮโดรมิเตอร์ ขวดชั่งสาร บีกเกอร์ กระบอกตวง
Hydrometer
ไฮโดรมิเตอร์
Weighing Bottle
ขวดชั่งสาร
Beaker
บีกเกอร์
Cylinder
กระบอกตวง