ไฮโดรมิเตอร์ Hydrometer

 

 

ไฮโดรมิเตอร์

ไฮโดรมิเตอร์แก้ว บรรจุปลอกพลาสติกกันกระแทกทุกชิ้น

ไฮโดรมิเตอร์

ไฮโดรมิเตอร์แบบความถ่วงจำเพาะและแบบโบรเม่

ไฮโดรมิเตอร์

สเกลไฮโดรมิเตอร์แบบความถ่วงจำเพาะ ความละเอียด 0.001

ไฮโดรมิเตอร์

ไฮโดรมิเตอร์ขนาด 0-30 โบรเม่ จะมีลักษณะต่างจากแบบอื่น

ไฮโดรมิเตอร์

สเกลไฮโดรมิเตอร์ขนาด 0-30 โบรเม่


ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะ

ไฮโดรมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) หรือ ความหนาแน่นของของเหลว โดยมีจำหน่าย 2 แบบ คือ แบบที่วัดได้เป็นหน่วย โบรเม่ (Baume) และแบบที่ใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (ไม่มีหน่วย) โดยที่:

Specific Gravity = 145 / (145 - Baume) *** ที่มา Wikipedia

 • ไฮโดรมิเตอร์ที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้กับอุณหภูมิมาตรฐาน 20 องศา หากใช้วัดที่อุณหภูมิต่ำกว่าหรือสูงกว่าจะได้ค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิที่วัด ซึ่งจะต้องทำการคำนวนค่าเปรียบเทียบกับอุณหภูมิมาตรฐาน (รายละเอียด)
 • ไฮโดรมิเตอร์ที่จำหน่ายเป็นแบบความหนาแน่นมากกว่า 1 ไม่สามารถวัดแอลกอฮอล์, น้ำมัน, หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 1

 

Product Name Range
(Baume)
Readibility
(Baume)
Length
(cm)
Price
(THB)
Hydrometer 0 - 10
0.1 30 300
10 - 20
0.1 30 300
20 - 30
0.1 30 300
0 - 30
1 18.5
300
0 - 70 2
22 300
Range Readibility Length
(cm)
Price
(THB)
1.000 - 1.100 0.001 30 300
1.100 - 1.200 0.001 30 300
1.200 - 1.300 0.001 30 300
1.300 - 1.400 0.001 30 300
1.400 - 1.500 0.001 30 300
1.500 - 1.600 0.001 30 300
1.600 - 1.700 0.001 30 300
1.700 - 1.800 0.001 30 300
1.800 - 1.900 0.001 30 300
1.900 - 2.000 0.001 30 300
1.000 - 2.000 0.200
22
300

* รุ่น 0-30 โบรเม่ สินค้าจะมีลักษณะแตกต่างจากภาพด้านบน

** ราคาขาย 1 ชิ้น 300 บ. พิเศษ 2 ชินขึ้นไป 200 บ.

*** สเปคสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามล็อตสินค้า


วิธีการใช้งาน

ไฮโดรมิเตอร์ จะใช้งานร่วมกับ กระบอกตวง หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีรูปทรงใกล้เคียงกัน โดยบรรจุของเหลวที่ต้องการวัดลงในภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นนำไฮโดรมิเตอร์หย่อนลงในของเหลว แล้วรอให้ของเหลวและไฮโดรมิเตอร์นิ่งเพื่ออ่านค่า ค่าที่อ่านได้เป็นค่าที่อยู่ในระดับเดียวกับจุดต่ำสุดของท้องน้ำ ดังภาพด้านล่าง

วิธีใช้ไฮโดรมิเตอร์

 

วิธีการปรับเทียบอุณหภูมิ

 • เข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.brewersfriend.com/hydrometer-temp/
 • ช่อง "Temperature Units" เลือก "Metric"
 • ช่อง "Hydrometer Units" เลือก "Specific Gravity"
 • ช่อง "Hydrometer Reading" กรอกค่าที่อ่านได้จากไฮโดรมิเตอร์
 • ช่อง "Temperature" กรอกอุณหภูมิของเหลวที่วัดด้วยไฮโดรมิเตอร์
 • ช่อง "Calibration" กรอกเลข "20"
 • กดปุ่ม "Update" เพื่อคำนวนค่าความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 20 องศา

วิธีใช้ไฮโดรมิเตอร์

 

ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ / แอลกอฮอล์มิเตอร์

ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ เป็นชุดวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้หลักการเดียวกับไฮโดรมิเตอร์ทั่วไป นิยมใช้ในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้า. ไวน์, และเครื่องดื่มต่างๆ ในชุดประกอบไปด้วย

 1. ไฮโดรมิเตอร์ช่วง 0 - 40%
 2. ไฮโดรมิเตอร์ช่วง 40 - 70%
 3. ไฮโดรมิเตอร์ช่วง 70 - 100%
 4. เทอร์โมมิเตอร์ช่วง 0 - 50 C
 5. ตารางแปลงค่าแอลกอฮอล์ตามอุณหภูมิ

ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์


วิธีการใช้งาน

ไฮโดรมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ จะใช้งานร่วมกับ กระบอกตวง หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีรูปทรงใกล้เคียงกัน โดยบรรจุของเหลวที่ต้องการวัดลงในภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นนำไฮโดรมิเตอร์ช่วง 40 - 70% หย่อนลงในของเหลว

 • หากไฮโดรมิเตอร์ลอยโดยระดับน้ำอยู่ในช่วงสเกล ให้ทำการอ่านค่าที่ได้ จากนั้นใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของของเหลว
 • หากไฮโดรมิเตอร์ลอย ให้เปลี่ยนไฮโดรมิเตอร์เป็นช่วง 0 - 40%
 • หากไฮโดรมิเตอร์จม ให้เปลี่ยนไฮโดรมิเตอร์เป็นช่วง 70 - 100%

เมื่อได้ค่า % แอลกอฮอล์ และอุณหภูมิของของเหลวแล้ว ให้เปิดตารางแปลงค่าเพื่อหาค่าความหนาแน่นที่แท้จริงจากตาราง

 • เนื่องจากค่าบนไฮโดรมิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานสำหรับของเหลวที่อุณหภูมิ 20 C จึงต้องใช้ตารางแปลงค่า
 • อุณหภูมิของเหลวที่นำมาวัดต้องอยู่ในช่วง 0 - 40 C

 

วิธีใช้ไฮโดรมิเตอร์

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กระบอกตวง ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ขวดชั่งสาร กระบอกตวงพลาสติก
Cylinder
กระบอกตวง
Pycnometer
ขวดหาความถ่วงจำเพาะ
Weighing Bottle
ขวดชั่งสาร
Measuring Cylinder
กระบอกตวงพลาสติก