Print

ขวดก้นกลม Round Bottom Flask

ขวดก้นกลม


Description

Flask Round Bottom narrow neck, with beaded rim. Comply to ISO 1773 standards. All these flasks come with reinforced rim and are manufactured from thick glass.

 

รายละเอียด

ขวดก้นกลมคอแคบ มีขอบหนาตรงปากขวดป้องกันการกระเทาะบริเวณปากขวด ผลิตจากเแก้ว Boro 3.3 ตามมาตรฐาน ISO 1773 มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและความร้อนสูง สามารถใช้ในการต้มให้ความร้อนด้วย เตาหลุม ได้ และยังสามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ autoclave ได้

 

Product Name
Capacity
(ml)
Diameter
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Height
(mm)
Price
Round Bottom Flask

ยี่ห้อ Glassco
100 64 26 110 ติดต่อเจ้าหน้าที่
250 85 34 144
500 105 34 168
1000 131 42 200
2000 166 42 240
5000 233 55 345

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวดกลั่นสาร ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ ขวดย่อยโปรตีน

เตาหลุมให้ความร้อน

Distillation Flask
ขวดกลั่นสาร
Round Bottom Flask Joint
ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ
Kjeldahl Flask
ขวดย่อยโปรตีน
Heating Mantle
เตาหลุมให้ความร้อน