Print

 


Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ All American รุ่น25X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 16.75"
ขนาด: 11.125" X 8.5" (เส้นผ่านศุนย์กลาง xลึก)
Heater ทำความร้อน 120 โวลต์, 50/60Hz, 1050 watt
ขนาดบรรจุ: 25 ควอท์ (24 ลิตร)
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...

Print


Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ All American รุ่น50X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 16.75"
ขนาด: 11.125" X 8.5" (เส้นผ่านศุนย์กลาง xลึก)
ขนาดบรรจุ: 25 ควอท์ (24 ลิตร)
Heater ทำความร้อน 120 โวลต์, 50/60Hz, 1650 watt
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...

Print


Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ All American รุ่น75X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 19"
ขนาด: 14" x 10.25" (เส้นผ่านศุนย์กลาง xลึก)
ขนาดบรรจุ: 41 ควอท์ (39 ลิตร)
Heater ทำความร้อน 120 โวลต์, 50/60Hz, 1650 watt
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...

Print


Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (แบบแก๊ส)
ยี่ห้อ All American รุ่น 1915X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 12.25"
ขนาด: 11.125"x5.75" (เส้นผ่านศุนย์กลาง xลึก)
ขนาดบรรจุ: 15.5 ควอร์ท (14.20 ลิตร)
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...

Print

Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (แบบแก๊ส)
ยี่ห้อ All American รุ่น 1925X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 16.75"
ขนาดหม้อ: 11.125" X 10.25" (เส้นผ่านศูนย์กลาง Xลึก)
ขนาดบรรจุ: 25 ควอร์ท (24 ลิตร)
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...

Print

Autoclave 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (แบบแก๊ส)
ยี่ห้อ All American รุ่น 1941X
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสูง: 19"
ขนาดภายใน: 14" x 10.5" (เส้นผ่านศูนย์กลาง Xลึก)
ขนาดบรรจุ: 41 ควอท์ (39 ลิตร)
ทำอุณหภูมิสูงสุด: 259 องศาฟาเรนไฮต์

Read more...