เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น

TEMPERATURE & HUMIDITYDATA LOGGER
เครื่องบันทึกอุณหภุมิและความชื้น

DIGITAL THERMOMETER
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
INFRARED THERMOMETER
เครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด
THERMAL IMAGE CAMERA
กล้องถ่ายภาพความร้อน
THERMOHYGROMETER
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
HUMIDITY METER
เครื่องวัดค่าความชื้น
WOOD MOISTURE METER
เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้
THERMO STRIP
กระดาษวัดอุณหภูมิ


จำหน่ายเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Data logger, เครื่องวัดค่าความชื้น, เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, เครื่องเทอโมไฮโกรมิเตอร์, กระดาษวัดอุณหภูมิ คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 


http://mitscitech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=42