Print
BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนัก

จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล, ทศนิยม 2 ตำแหน่ง, ทศนิยม 3 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก, เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง

PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ANALYTICAL BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก
MOISTURE BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น
COMPACT SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

PLATFORM SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น

DENSITY METER
เครื่องชั่งวัดความหนาแน่น