MEDICAL EQUIPMENT
เครื่องมือทางการแพทย์

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสร์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบแนวตั้ง, ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบแนวนอน, ตู้แช่เวชภัณฑ์ยาและสารเคมี, ตู้แช่ยา 2 ประตู, ตู้แช่ยา 3 ประตู, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบดิจิตอล, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไฟฟ้า, เครื่องล้างความถี่สูง, เครื่องเผาลูปไฟฟ้า, กล้องจุลทรรศน์, เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

BLOOD BANK
ตู้เย็นเก็บเลือด / ตู้แช่เลือด

DEEP FREEZER (VERTICAL)
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบแนวตั้ง
PHARMACY REFRIDGE
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา
PHARMACY REFRIDGE
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2 ประตู
PHARMACY REFRIDGE
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 3 ประตู
PHARMACY REFRIDGE
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยาขนาดเล็ก

DEEP FREEZER (HORIZON)
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบแนวนอน
DIGITAL AUTOCLAVE
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อดิจิตอล
AUTOCLAVE
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า
ULTRASONIC BATH
เครื่องล้างความถี่สูง
MICROSCOPE
กล้องจุลทรรศน์
LOOP STERILIZER
เครื่องเผาลูปไฟฟ้า
UNIVERSAL CENTRIFUGE
เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร
CRYO BOX
กล่องเก็บความเย็น