Print

กระดาษกรองสาร Filtering Paper

กระดาษกรองสาร

 

รายละเอียด

กระดาษกรองสาร ใช้สำหรับกรองสาร ใช้ร่วมกับ กรวยกรองบุชเนอร์, ขวดกรองสาร, และ แหวนยางรองกรวย สำหรับการใช้งานในชุดกรองบุชเนอร์ หากต้องการใช้งานกับ ชุดกรองแก้วสูญญากาศ สามารถใช้งานกระดาษกรองขนาด 47MM หรือ 55MM แทน

 

Product Name Fioroni
No.
Whatman
No.
Diameter
(mm)
Buchner Funnel
(mm)

Price
Filtering Paper

ยี่ห้อ Fioroni / FiltraTECH
601 : 1
113 : 2
111 : 4
41 : 11
40 : 13
42 : 15
70
84 ติดต่อเจ้าหน้าที่
90 105
110 125
150 170
185
210
Fioroni
No.
Whatman
No.
Diameter
(mm)
Description
601 1 55 For Glass Filtration System
A 259 55 Glass Micro Filter
(G/F)
70
B 259 47
70
C 261
47
70
D 262 47

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กรวยกรองบุชเนอร์เซรามิค แหวนรองกรวย ขวดกรองสาร สายยางซิลิโคน
Buchner Funnel
กรวยกรองบุชเนอร์
Ring Support
แหวนรองกรวย
Suction Flask
ขวดกรองสาร
Silicon Tube
สายยางซิลิโคน