Print

Dissolved Oxygen Meter Benchtop
เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น DO700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 30.0mg/L,
- ช่วงการวัดค่า %Sat 0 ถึง 199.9%;  300.0%
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0C
- พร้อมหัววัด DO และ Electorde arm


คุณลักษณะเฉพาะ


ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 30.00 mg/L
ช่วงการวัดค่า %Sat 0 ถึง 199.9%; 300%
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0°C
ค่าความละเอียด DO 0.01 mg/L, 0.1%
ค่าความละเอียด %Sat
0.1%, 1%
ค่าความละเอียดอุณหภูมิ 0.1°C
ค่าความแม่นยำ DO
±0.5% F.S.
ค่าความแม่นยำ %Sat ±0.5% F.S.
ค่าความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.5C